fbpx

Gurmepack

KVKK Metni

CRC DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON A.Ş. VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
Başvuru Yöntemi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. Maddesi’nde sayılan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi, Kanun’un 13 maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince, işbu form ile aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu Şirketimize iletebilirsiniz. Başvurularınız aşağıdaki şekilde;

1. Yazılı olarak şahsen veya Noter vasıtasıyla
CRC Danışmanlık ve Organizasyon A.Ş., İstanbul adresindeki şirket merkezimize yapılabilecektir.

2. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla
Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ile crc@hs03.kep.tr e-posta adresine veya info@crckurumsal.com.tr e-posta adresine yapılabilecektir.

Başvurularda konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır. Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız Kanun’un 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili Kanun’un 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

Yapılacak Başvurularda;
VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ MADDE 5 –
(1) İlgili kişi, Kanunun 11inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veri sorumlusuna iletir.
(2) Başvuruda;
a) Ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
d) Talep konusu, bulunması zorunludur.

Başvuruda bulunan gerçek kişi hakkında daha hızlı ve sağlıklı cevap verilebilmesi için şirketimiz ile olan ilişkisi açıkça belirtilmelidir. Örneğin çalışan veya eski çalışan mı, müşteri, ziyaretçi, iş ortağı vb. Ayrıca yapılan başvuruya verilecek cevabın hangi yolla alınmak istendiği mutlaka yazılmalıdır.